Plus Verkot Oy

 Kotkankallionkatu 30, 45120 Kouvola

 Puh. 05-3410 620

Email asiakaspalvelu [miumau] plusverkot [piste] fi

KARTOITETAAN KÄYTETTÄVÄT
IT-PALVELUT

Käymme läpi yrityksen tämän hetkisen IT-toimintaympäristön ja tulevaisuuden suunnitelmat, sekä suunnittelemme parhaat ratkaisut yrityksenne tarpeisiin.

TEHDÄÄN
PALVELUSUUNNITELMA

IT-toimintaympäristön kartoituksen perus­teella laaditaan palvelusuunnitelma, joka takaa turvallisen ja katkeamattoman liiketoiminnan.

HUOLEHDITAAN IT:N JA YHTEISTYÖN TOIMIVUUDESTA

Hyvän ja luotettavan yhteistyökumppanin kanssa on helppoa ja turvallista toimia. Palvelut toimivat ja ongelmatilanteessa et jää koskaan ilman apua. 

IT-palvelusopimus

IT-pal­velu­sopi­mus on meijän hem­mojen pal­velu­lupaus toimi­vasta yhteis­työstä. Tarjo­amme käyttöösi auto­mati­soi­dut työ­kalut ja pro­sessit lait­teiden ja palve­luiden valvon­taan sekä hal­lin­taan.

IT-palvelusopimukseen sisältyy

Meijän asiantuntijahemmot

Osana IT-palve­lu­sopi­musta saat käyttöösi meijän osaavat IT-asi­antun­tija hemmot. 

IT-Automaatio työkalut

Palvelu­järjestel­män työkaluilla auto­matisoi­daan ylläpitotehtäviä. Meijän hemmot kehittävät koko ajan lisää.

Helpdesk tukipalvelut

Help­deskin hemmot auttavat kaikissa IT-asi­oissa ja huoleh­tivat taus­talla kaiken toimi­vuudesta.

Etätukikanavat

Palvelu­järjeste­lmän työka­luilla ja etätuella no­peu­tetaan ongel­mien ratkaisua. 

Päivitykset ja valvonta

Palvel­ujärjestelma ja meijän hemmot huo­leh­tivat päivi­tyk­sien ajan­tasai­suu­desta. Palvelujärjestelmään sisäl­tyvä valvonta ilmoi­ttaa meijän hem­moille havai­tuista ongelmista.

Tietoturva

Meijän hemmoille tietoturva ei ole pelk­kä työasema­ohjel­misto, vaan ennalta sovi­ttuja käytäntöjä, koko­naisuuk­sien hal­lintaa ja val­von­taa.