Plus Verkot Oy

 Kotkankallionkatu 30, 45120 Kouvola

 Puh. 05-3410 620

Email asiakaspalvelu [miumau] plusverkot [piste] fi

Palvelulaite

palvelulaite

Palvelulaite

Palvelulaitteella tarkoitamme kuukausiveloitteista laitetta tai oheislaitetta, joka kuuluu IT-palvelusopimuksen piiriin. IT-palvelusopimuksen kanssa saat laitehankinnoista parhaan edun irti, sekä takuun ja turvan ongelmatilanteessa. Sinulla on aina käytössäsi IT-asiantuntijamme, sekä kattava valikoima tietoturva- ja valvontatyökaluja. Suoritamme puolestasi ajantasaiset huollot, päivitykset ja ennaltaehkäisevän laitevalvonnan, jolloin Sinä voit keskittyä vain työntekoon. 

Palvelulaite IT-palvelusopimuksella

LAITTEET IT-Palvelusopimus IT-Palvelusopimus optiolla
Työ­ase­mat, kan­net­ta­vat, kan­net­tavat työ­ase­mat teho­käy­ttäjil­le. Tar­vik­keet ja oheis­laitt­eet laa­jas­ta va­li­koi­masta.    
LAITETUKI    
Seu­raa­van päi­vän On-­site kor­jaus tai lai­te­vai­hto
Lait­teen suo­jaus va­hin­ko­tapah­tumis­sa
Vial­lisen tal­len­nusvä­li­neen tie­to­tur­val­linen vai­hto
ASIAKKUUDEN HOITO    
Oma asi­akas­vas­taa­va yh­tey­den­pi­toon ja asian­tun­tija day-to-day teh­tä­viin
AUTOMATE- en­na­koi­va huol­to, val­von­ta, hä­lytyk­set ja hal­linta    
Lait­tei­den au­to­maat­tinen li­sää­mi­nen Auto­mate-pal­ve­luun
Lai­tei­nves­tointi ja ter­veys­tilan val­vonta
Ana­ly­tiik­ka mit­tarit ja ra­por­tit
Käyt­tä­jien tuki­pyyn­nöt
Plus Verkot Oy asi­antun­tijoi­den day-to-day val­von­ta ja hal­linta­pal­velut
Enna­koi­va ana­lytiik­ka
Lait­teen luki­tus ja etä­tyh­jen­nys
Tieto­turvan hal­linta ja val­vonta
Windows-päi­vitys­ten jake­lu ja val­vonta
Lait­teen sa­lauk­sen hal­linta  
Tieto­turva­tapah­tumien rapor­toin­ti
Etätuki
Tiedon­hal­linta käyt­töympä­ris­tössä  
Sala­sanan itse­rese­tointi  
Sovel­lusten auto­maat­tijakelu  
WiFi-yh­tey­det  
Sal­littu­jen ja estet­tyjen sovel­lusten hal­linta

* IT-palvelusopimuksen sisältö ja optioiden toteuttaminen määritetään asiakaskohtaisessa palvelusuunnitelmassa ja ovat muokattavissa käyttäjäkohtaisesti.

IT-palvelusopimus

Saat par­haan arvon ja käyt­tökoke­muk­sen HP lait­teille ja oheis­lait­teil­le IT-palvelu­sopimuk­sella. IT-palve­lu­sopi­muksen avul­la voit käyt­tää aika­si työn­tekoon ja ongel­mati­lantees­sa Sinul­la on aina mei­dän IT-asi­antun­tijat käytet­tävis­säsi. Palve­lusopi­muk­seen kuu­luu lait­tei­den ajan­tasai­set päi­vityk­set, tehok­kaat tie­totur­vakäytännöt sekä val­vonta, joil­la enna­koi­daan havai­tut ongelmat. 

 IT-palvelusopimus