Plus Verkot Oy

 Kotkankallionkatu 30, 45120 Kouvola

 Puh. 05-3410 620

Email asiakaspalvelu [miumau] plusverkot [piste] fi

HP ProBook x360 440 G1 -kannettava

HP ProBook x360 440 G1

Vastaa kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin erittäin ohuen HP ProBook x360 440 G1 -kannettavan avulla.

Saat tarvitsemaasi tehoa, suojausta ja kestävyyttä monipuolisella 360°:n mallilla, joka sopeutuu juuri sinun työtäsi varten.

 

Paah­da työ­päiväsi läpi Windows 10 Pron sekä sisään­rakennet­tujen suojaus-, yhteistyö- ja lii­tettävyys­ominai­suuk­sien avulla. Moni­puo­li­nen erit­täin ohut HP ProBook x360 440 mu­kau­tuu koko päi­vän ajan neljään käyt­töti­laan, joiden avul­la voit luo­da, esit­tää ja teh­dä yhteis­työtä muka­vas­ti. Siir­ry no­pea­sti aja­tus­taso­lta käy­tännön toi­miin lisä­varus­teena han­kit­taval­la HP Active Pen -kynällä. Kom­men­toi, piir­rä ja tee muis­tiin­pa­noja näy­töl­le luon­nol­lisel­la taval­la ai­don­tun­tuisel­la kynän käyt­töko­kemuk­sel­la.

Ota työtaakan haasteet vastaan ProBookin avulla. Se on suunniteltu läpäisemään Yhdysvaltain armeijan MIL-STD 810G -testaus. Pysy yhteydessä ja tuottavana itseään korjaavan langattoman HP Connection Optimizer -ohjaintekniikan ja lisävarusteena hankittavan 4G LTE10 -laajakaistatekniikan avulla. Vahvista tietojen suojausta käyttämällä useita todennustekijöitä. Tämän mahdollistaa lisävarusteena hankittava sormenjälkilukija ja kasvot tunnistava IR-kamera.

Suojaus, kestävyys, huollon helppous.

Suojaudu ulko­puoli­silta hyök­käyksil­tä sisään­raken­netul­la 4. sukupolven HP BIOSphere -suojauksella, joka on BIOSin laite­ohjel­miston eko­systee­min auto­maat­tinen suojaus. Saat myös yri­tys­tason kestä­vyyttä ja help­poa huol­letta­vuut­ta.

Lisää tehoa tuottavuuteen

Paahda työpäiväsi läpi korkean suoritus­kyvyn 8. sukupolven Intel® Core™ -prosessorin ja pitkän akun­kes­ton avulla. USB Type-C™ -tela­kointi­tuki mah­dollis­taa tie­donsiir­ron, video­kuvan siir­ron ja virran­syötön yhden yh­tey­den kaut­ta.

Ominaisuudet

• Intel® 8./7. sukupolven Core™ suorittimet
• Kääntyy 360°, ohut ja kevyt:19.9mm ja 1,72 kg
• 14” FHD näyttö, saatavilla IR kamera
• 16 Gt muistia
• Saatavilla NVIDIA® GeForce™ MX130 2GB GDDR5 -
näytönohjaimella
• Monipuolisesti liittimiä: HDMI, RJ-45, 2 kpl USB-A ja
USB-C™
• Saatavilla myös 4G
• Telakoituu USB-C telakkaan
• Jopa 12 tunnin akun käyttöaika, 48Whr Long-life
akku. Fast Charge (lataa 90% 90 minuutissa)
• Saatavilla kynä
 

Telakointi

HP Probook x360 440 telakoituu USB-C liitännän avulla seuraaviin telakoihin:

  • HP Thunderbolt Dock G2
  • HP USB-C Dock G4

Palvelulaite ja IT-palvelusopimus

Saat par­haan arvon ja käyt­tökoke­muk­sen HP lait­teille ja oheis­lait­teil­le IT-palvelu­sopimuk­sella. IT-palve­lu­sopi­muksen avul­la voit käyt­tää aika­si työn­tekoon ja ongel­mati­lantees­sa Sinul­la on aina mei­dän IT-asi­antun­tijat käytet­tävis­säsi. Palve­lusopi­muk­seen kuu­luu lait­tei­den ajan­tasai­set päi­vityk­set, tehok­kaat tie­totur­vakäytännöt sekä val­vonta, joil­la enna­koi­daan havai­tut ongelmat. 

 Palvelulaite

 IT-palvelusopimus

Katso alta HP ProBook x360 esittelyvideo!